Ustawa o pomocy zdrowotnej nad uczniami (zwanej dalej „ustawą”) nakłada obowiązek przekazania rodzicom, na pierwszym spotkaniu, informacji o zakresie opieki zdrowotnej (art. 7 ust.3). Poprzez opiekę zdrowotną rozumie się: profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną (art. 2 ust.1).

Ustawa nie określa, kto ma przekazać tę informację. Może to być zarówno szkoła jak i podmiot świadczący usługę: pielęgniarka – w zakresie zdrowia, dentysta – w zakresie opieki stomatologicznej. Oprócz tej informacji, rodzice powinni zostać poinformowani o możliwości wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy tj. pielęgniarce oraz dentyście (art. 7 ust.2 i ust.3 ustawy) wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami. Jeżeli rodzic nie zgłasza sprzeciwu (nie wypełnia druku) oznacza to, że godzi się „z urzędu” na profilaktyczną opiekę, tzw. milcząca zgoda. Należy zaznaczyć również, że zbieranie „braku sprzeciwu” naruszałoby art. 5 ust. 1 lit b) RODO i jest niedopuszczalne. Analogicznie przepisy regulują kwestię Wychowania do życia w rodzinie.

Informacje o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu umieszcza się również w miejscu ogólnie dostępnym w szkole (art. 7 ust.3 ustawy).

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują: świadczenia ogólnostomatologiczne na świadczenie których wymagana jest zgoda rodziców (art.7 ust. 4 ustawy) oraz opieka nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, na świadczenie której również jest wymagana zgoda rodziców (art.7 ust. 5 ustawy).

Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone „Świadczeniodawcy”, a nie szkole. W związku z czym ich zbieranie nie jest zadaniem szkoły tylko podmiotu świadczącego profilaktyczną opiekę stomatologiczną oraz świadczenia stomatologiczne. Zbieranie sprzeciwów i zgód może być jedynie technicznie wspierane przez szkołę, np. na spotkaniach rodziców, w ramach współpracy dyrektora szkoły ze świadczeniodawcą (art. 11 ustawy oraz art. 1 pkt 14 ustawy Prawo oświatowe). Dalej, szkoła na podstawie art. 11 ustawy, może po zebraniu sprzeciwów i zgód utworzyć, na ich podstawie, własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, aby zapewnić właściwe warunki organizacyjne w szkole do jej świadczenia.  

Jednakże zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) powinny być przekazane do świadczeniodawcy, gdyż jest on zobowiązany do prowadzenia dokumentacji (art. 26 i art. 27 ustawy) i jest administratorem tych danych. Konsekwencją takiego stanu jest fakt, iż zgodnie z art. 13 RODO to administrator danych spełnia obowiązek informacyjny w stosunku do osób, od których pozyskuje dane. Zatem obowiązek ten ciąży na podmiocie świadczącym pomoc zdrowotną, a nie na szkole.

Poniżej zastawiamy druki sprzeciwów i zgód wraz z klauzulami informacyjnymi, które podmiot świadczący opiekę zdrowotną powinien wypełnić przed rozdaniem rodzicom jako przykłady do ewentualnego przekazania tym podmiotom:

Odrębnym problemem jest współpraca pielęgniarki z dyrektorem i pracownikami szkoły w zakresie konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Jeżeli pielęgniarka w oparciu o art. 21 ust.1 oraz ust.2 ustawy ustali z dyrektorem, że pracownicy szkoły będą w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole wspierali pielęgniarkę, wówczas konieczne jest uzyskanie od nich (pracowników) zgody na te czynności. Zgoda powinna być wyrażona pielęgniarce.

Przykład zgody pracownika na podawanie leków oraz wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole, do ewentualnego przekazania pielęgniarce:

 

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1