Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 jest szkołą o długiej i pięknej tradycji. Pierwsze wiadomości o szkole sięgają roku 1811. Mieściła się wówczas w starym budynku, a była w nim tylko jedna izba lekcyjna. Przez kolejne lata trwa rozbudowa szkoły i organizowanie życia szkolnego. Placówka powiększa się o sale lekcyjne, pokój nauczycielski i kancelarię. W lipcu 1997 roku powódź niszczy szkołę. Niemal dwa miesiące zajęcia odbywają się w pomieszczeniach katechetycznych przy kościele Św. Ducha w Winowe.
27 października uczniowie powracają do pięknej odremontowanej i nowoczesnej szkoły.
6 grudnia 1997 r. ma miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej powódź i remont. W roku 1997 powołany został Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, którego celem było organizowanie zbiórki pieniężnej wśród mieszkańców dzielnicy oraz innych inicjatyw w celu pozyskania środków na wykonanie dokumentacji i budowę sali. Starania Komitetu doprowadziły do zapisu w budżecie urzędu miasta zgody na wykonanie inwestycji. 10 stycznia 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2003 r. utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Opolu z siedzibą  przy ul. Wyszomirskiego 6. Powstał on z połączenia dwóch odrębnych, ale sąsiadujących ze sobą placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 i Przedszkola Publicznego Nr 36. Dyrektorem Zespołu został dotychczasowy dyrektor PSP 28.

Charakterystyka szkoły i oferta edukacyjna

 • Do dyspozycji uczniów mamy przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, boisko sportowe, świetlicę, bogato wyposażoną bibliotekę, gabinet pielęgniarski, stołówkę.
 • W roku szkolnym 2010/2011 uczy się w naszej szkole 144 uczniów w klasach I-VI.
 • Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych, uczniowie uczą się języka niemieckiego od I klasy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W klasie pierwszej nauka języka niemieckiego odbywa się w oparciu o innowację w "Śpiew gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka". Od klasy I uczniowie uczą się również języka angielskiego.
 • Opiekę dydaktyczną i wychowawczą nad uczniami sprawują nauczyciele różnych specjalności o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, w tym pedagog szkolny, psycholog i logopeda.
 • Staramy się urozmaicić życie szkolne poprzez organizowanie wyjazdów na "zielone szkoły", wycieczki, imprezy szkolne i klasowe, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
 • Kultywujemy szkolną obrzędowość: pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika, poranek kolęd i pastorałek, wystawy prac i osiągnięć uczniów, uroczyste pożegnanie absolwentów, konkursy, spektakle teatralne.
 • W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem i koordynatorem życia kulturalnego. Dba również o informowanie i dokumentowanie swojej działalności na gazetkach szkolnych.
 • Od lat wychodzi czasopismo społeczności uczniowskiej naszej szkoły - "Pod Lupą", którego redagowaniem zajmują się uczniowie wraz z opiekunem.
 • Stwarzamy uczniom zdolnym możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności, m. in. poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, kołach zainteresowań.
 • Szkoła nasza rozumie, że każdy uczeń ma różne zainteresowania, zdolności, uzdolnienia i możliwości. Otaczamy opieka uczniów mających trudności w nauce.
  • Dostosowujemy nauczanie do indywidualnych potrzeb uczniów.
  • W klasach I-III uczniowie uczestniczą w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych.
  • Prowadzimy zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas IV-VI.
  • Dla uczniów z wadą postawy prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
  • W logoterapii uczestniczą dzieci zarówno szkolne, jak i przedszkolne, które wymagają natychmiastowej pomocy logopedy.
  • Terapia odbywa się raz na dwa tygodnie. Prowadzona jest indywidualnie przez 30 minut w obecności rodzica.
  • Pedagog szkolny prowadzi zajęcia dla uczniów dyslektycznych, pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, udziela pomocy uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia.
 • Koła zainteresowań, na których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania:
  • Historyczne
  • Regionalne
  • Młodych Matematyków
  • Polonistyczne
  • Ekologiczne
  • Języka niemieckiego
  • Komputerowe
  • Turystyczne
  • Plastyczne
  • Zespół taneczny
  • Szkolny Klub Sportowy(piłka nożna, tenis stołowy)
 • Współpracujemy z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie dydaktycznym i wychowawczym(m. in. MDK, MOS, Teatr Lalki i Aktora, PTTK, MOPS).
 • Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu pod patronatem Prezydenta RP i jesienią 2003 roku uzyskaliśmy tytuł "Szkoły z Klasą".
 • Mamy laureatów wojewódzkich konkursów języka niemieckiego.
 • Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem kontynuują naukę w dwujęzycznych klasach gimnazjalnych.
 • W szkole dodatkowo realizowany jest program nauki gry w piłkę nożną. Program ten obejmuje dwa etapy kształcenia: etap przygotowania wstępnego, który dotyczy dzieci do 11 roku życia (klasa IV) oraz etap nauczania wstępnego obejmujący uczniów klas V - VI. Zajęcia odbywają się w formie tygodniowych bloków sportowych, po 2 godziny lekcyjne na klasę.
 • Zapewniamy bezpieczną i przyjazną szkołę.
Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1