Świetlica szkolna

W naszej szkole działa świetlica. Na czas trwania zajęć szkolnych i pozaszkolnych zapewnia ona opiekę dzieciom, których rodzice pracują.

Dużo czasu przeznaczamy na zajęcia plastyczno-techniczne (lepienie z plasteliny, malowanie farbami, kredkami, rękodzielnictwo) oraz zajęcia muzyczne. Uczniowie mają możliwość odpoczynku, zabawy oraz odrabiania zajęć domowych.

Do dyspozycji dzieci są atrakcyjne gry planszowe, klocki, piłkarzyki, zestaw audio-video oraz kącik wypoczynkowy(pufy). Dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu, spacerując po okolicy lub bawiąc się na placu zabaw i boisku szkolnym.

Nauczyciele pracujący w świetlicy organizują wiele ciekawych imprez dla dzieci między innymi: nocne czytanie literatury dziecięcej, ogniska z pieczeniem ziemniaków, wycieczki, udział w konkursach  wewnętrznych i międzyszkolnych. W świetlicy szkolnej działa również teatrzyk świetlicowy  Świetliki.

Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej to pani Katarzyna Warzecha, pani Wioletta Waszkiewicz, Izabella Jaceńków oraz pan Jarosław Rabiej.

W naszej świetlicy panuje miła i przyjazna atmosfera.

Świetlica czynna jest codziennie od godziny 7.00-17.00

Plan pracy świetlicy

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30-8.00 oraz 12.30- 17.00.

Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej: p. Justyna Czerska, p. Katarzyna Warzecha, p. Joanna Misiec, p.Ewa Deger, p. Monika Słowik, p. Beata Sawczyn.

Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie szkoły, których rodzice udokumentują zatrudnienie. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonują nauczyciele świetlicy na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów). Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się corocznie. Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. Świetlica systematycznie doposażona jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć rekreacyjno – sportowych oraz materiały do zajęć plastycznych.
Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

  Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 ·    stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 ·    dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 ·    rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,
 ·    propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 ·    kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 ·    wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 ·    podnoszenie kultury życia codziennego,
 ·    niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 ·    rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, problemowymi.

Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków, specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

Codzienność w świetlicy nie musi być nudna, co widać na załączonych  zdjęciach.

Podziękowania

W roku szkolnym 2011/2012 opiekunowie świetlicy szkolnej nawiązali współpracę z kołem naukowym Akton, działającym przy Instytucie Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, różnego rodzaju grach i zabawach sportowych prowadzonych przez studentów III roku.  

Składamy podziękowania pani dr Karinie Słonce za życzliwość i udzieloną pomoc. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w następnym roku szkolnym i cieszymy się, że zajęcia te sprawiają tyle radości ich uczestnikom.

Informujemy, że następne zajęcia odbędą się dnia 28 maja, 4 i 18 czerwca, w godzinach 14.30-15.45. Prosimy rodziców o zaopatrzenie dzieci w strój gimnastyczny i wodę.

Strona 1 z 2

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1