Szanowni Państwo,

do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Św. Wojciecha w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Opolu przyjmuje się:

I. dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia   rodziców (prawnych opiekunów) zamieszkałych w obwodzie szkoły.

II. dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli , w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: 

1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

2.ustawy z dnia 7 września 1991 r.r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), 

3.uchwały nr XXXIX/776/2017 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Informacja dla rodziców
Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu obwodu szkoły
Oświadczenie rodziców
Potwierdzenie woli przyjęcia dla kandydata spoza obwodu szkoły 
Oświadczenie o spełnianiu  przygotowania przedszkolnego  6-latki 
Oświadczenia rodziców o spełnianiu kryteriów dla dziecka spoza obwodu szkoły 
Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej  
Uchwała Rady Miasta
Obwód PSP 28
Deklaracja na język mniejszości
Oświadczenie - religia
Załącznik nr 1 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego , w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.
Załącznik nr 2 
Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym. 
ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.151.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 27 marca 2017r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.
Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1