Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z przygotowanym informatorem (wraz z załącznikami), który przybliży Państwu zasady, kryteria i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych w Mieście Opolu na rok szkolny 2019/2020 i może być pomocny w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.

Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Św. Wojciecha w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Opolu na rok szkolny 2019/2020 przyjmuje się dzieci:

  1. 7-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  1. 6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I wybranej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostały przygotowane w oparciu o aktualne zapisy prawa oświatowego.

Informacje dla rodziców

Uchwala Rady Miasta Opola

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie PSP nr 28

Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły

Wniosek o wcześniejsze przyjęcie do szkoły dziecka sześcioletniego

Oświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym

Oświadczenie rodziców o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych

Oświadczenie woli

Oświadczenie o nauce religii

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1