Stworzyliśmy wystawę: „SŁOWNIK WYRAZÓW ZAPOMNIANYCH: SŁOWA NA CZERWONEJ LIŚCIE". Zapytaliśmy starszych ludzi o słowa które pamiętają, a których już się nie używa. Zebraliśmy je w „słownik", stworzyliśmy wystawę z najciekawszych wyrazów.

Dzień UNESCO

Głównym założeniem projektu „Świadkowie historii 1989" było przybliżenie uczennicom i uczniom wydarzeń, które miały miejsce w naszym kraju i w Niemczech w 1989 roku i wskazanie im, jak ogromne znaczenie wywarły na obecny kształt naszego kraju oraz współczesnej Europy. Podczas rozmów, spotkań ze świadkami tamtych wydarzeń, dzieci poznały nie tylko rzeczywistość 1989 roku, ale również dostrzegły, że wszelkie działania, które w tamtym okresie miały miejsce stały się drogą do równości, niezależności, godności nie tylko naszego państwa, ale również państw sąsiadujących.

Świadkowie historii 1 Świadkowie historii 2

Głównym założeniem projektu, oprócz nauki wędkowania oraz uprawiania sportu wędkarskiego jest kontakt z przyrodą. Szkoląc młodych adeptów w sztuce wędkowania kładziemy bardzo duży nacisk na problem etyki wędkarskiej w powiązaniu z ruchami ekologicznymi dotyczącymi stosunku człowieka do wodnego środowiska przyrodniczego oraz gospodarowania zasobami wodnymi.

Szkółka wędkarska 1 Szkółka wędkarska 2

Jednym z priorytetowych zadań naszej szkoły jest edukacja ekologiczna. Zbiórka surowców wtórnych stała się już w naszej szkole tradycją. W prace na rzecz ochrony środowiska włączają się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy dzielnicy. W ramach projektu szkoła współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Organizacją Odzysku ElektroEko, organizacjami utylizacji baterii.

Ochrona środowiska 1 Ochrona środowiska 2

W projekcie edukacyjnym wzięli udział jednocześnie wszyscy uczniowie obu szkół partnerskich. Celem projektu było zapoznanie się uczniów z warunkami klimatycznymi panującymi w regionie w którym mieszkają, określenie wpływu pogody na życie mieszkańców (m.in. ochrona przeciwpowodziowa) oraz porównanie ich z warunkami klimatycznymi panującymi w mieście partnerskim.

Projekt realizowany był przez 8 miesięcy: od 1 października 2013 do końca maja 2014 roku. Uczniowie poszczególnych klas prowadzili systematyczną obserwację pogody i zapisywali wyniki w ustalonej przez obie placówki formie. Raz w miesiącu diagramy sporządzone przez najstarszych uczniów szkoły, na podstawie badań i obserwacji młodszych kolegów, były drogą elektroniczną przesyłane do szkoły partnerskiej. Obie placówki prowadziły obserwacje za pomocą tych samych narzędzi – stacji pogodowych zakupionych przez szkołę w Poczdamie. Sponsorem obu stacji była AIACE Deutschland.

Projekt pogodowy 1 Projekt pogodowy 2 Projekt pogodowy 3

Głównym celem projektu było przybliżenie uczniom obu szkół zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opiekunowie zdecydowali, że będą to obiekty znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania uczniów – Kraków z Wieliczką oraz Zespół Połacowy Sanccoussi w Poczdamie

Zabytki Unesco 1 Zabytki Unesco 2

Zabytki Unesco 3 Zabytki Unesco 4

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1