Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) oraz Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole ( Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 lipca 2018 r. poz. 2174 http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2018/2174/akt.pdf) ze zmianami w uchwale zmieniającej Nr LXVII/1280/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 11 września 2018 r. poz. 2484 http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2018/2448/akt.pdf).

W naszym przedszkolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statucie – 7.00 – 12.00. Opieka i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czasie określonym przez rodziców (opiekunów prawnych), przekraczającym 5-godzin pobytu dziecka, są odpłatne.

Przedszkole ewidencjonuje pobyt dziecka w przedszkolu na liście obecności w dzienniku zajęć oddziału.

Rodzice dzieci 6-letnich oraz starszych, realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w przedszkolach publicznych, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5, poza 5-godzinnym czasem ustalonym w naszym przedszkolu, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.

Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego może być obniżona o 50% po spełnieniu jednego z warunkówokreślonych § 3 ust 1 i 2 uchwały nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r., tj.:

  • na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

Wniosek o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć do 20-go dnia miesiąca. Do wniosku o obniżenie opłaty należy dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, lub zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o obniżeniu opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku braków formalnych we wniosku dyrektor wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.

Obniżenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego może być udzielone na okres nie dłuższy niż data obowiązywania decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego lub data zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez drugie i kolejne dziecko z danej rodziny.

Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne korzystanie z posiłków - w naszym przedszkolu to 6,50 zł  za całodniowe wyżywienie. Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

Rodzice zobowiązani są wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług, opłatę miesięczną składającą się z:

  • odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,
  • odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie wynikającej z obecności  dziecka w przedszkolu.

Opłaty wnoszone są konto bankowe 80 1160 2202 0000 0002 1611 4588  do 10-go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, naliczane będą odsetki od nieterminowych wpłat.

W przypadku powstania zaległości w opłatach, za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty z określeniem terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a dziecko będzie mogło korzystać z pobytu w przedszkolu, bez wyżywienia, tylko przez 5 godzin, w godzinach ustalonych przez dane przedszkole, w których realizowane jest bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1