Opłata za przedszkole:

nr konta: 84 1160 2202 0000 0002 1611 4613

     Płatna do piątego dnia każdego miesiąca

     5,50 zł całodniowe wyżywienie (śniadanie 1,65 zł; obiad 2,75 zł; podwieczorek 1,10 zł)

  + 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej

(7.00-12.00)

     Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki

     Opłata za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

a) na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny,

b) z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w

  której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko,

c) z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;

 

1) Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego tytułu;

2) Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do Dyrektora przedszkola;

3) W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

Początek strony

© 2010 - 2016 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1